Zainab binti Jahsy -radhiallaahu 'anha-

Zainab binti Jahsy -radhiallaahu 'anha-

Zainab binti Jahsy -radhiallaahu 'anha- Dia adalah Ummul mukminin, Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya'mar. Ibu beliau bernama Ummyah Binti Muthallib, Paman dari paman Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam .

Close