MaSKiNG iS FuN

MaSKiNG iS FuN

ขอนำเสนออีกหนึ่งไอเดียในการเล่นสนุกกับ Masking Tape หรือที่บางคนเรียกว่า Paper Tape หรือ Japaneses Tape หรือ Washi Tap...

Close