Ang Pagpa-plano ng Iyong Financial Life Goals

Ang Pagpa-plano ng Iyong Financial Life Goals

Gaya ng sinabi ko sa mga naunang artikulo, ang isang savings ay nahahati sa 3: Emergency Fund, Short Term Goals at Long Term Goals. Natalakay na natin ang tungkol sa kung papaano buoin ang ating emergency fund. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay a...

Close