දහවල් වල දැමූ මිනිහා රෑ මැදියමේ ගේ ළඟ දෙවටේ අවසාන කොටස

දහවල් වල දැමූ මිනිහා රෑ මැදියමේ ගේ ළඟ දෙවටේ අවසාන කොටස

ඔන්න මම දැන් කියන්න යන්නෙ අර හොල්මන් කතාවෙ අන්තිම කොටස. ඒත් මේකට වැඩිය කැමති නෑ වගේ. මොකද එක්කෙන...

Close