Bộ trọn gói các plugin hay của BoBlog

Bộ trọn gói các plugin hay của BoBlog

- Cách cài đặt plugin:+ Giải nén plugin nào bạn thích và up toàn bộ thư mục chứa plugin đó vào thư mục plugin bên trong thư mục chứa blog của bạn (ví dụ đường dẫn như sau: http://yourdomain.net/blog/plug...

Close