Blog Posts - GeguritanGeguritan / Puisi Bahasa Jawa Lengkap

Geguritan / Puisi Bahasa Jawa ~ Wah tambah sibuk aja nih akhir-akhir ini, mulai dari persiapan UN dan sebagainya. Mulai semester genap kemarin gak terasa selain ngajar PENJAS,TKJ, saya pun dapat tugas Ngajar Bahasa Jawa. walaupun sebenarnya saya kura...
by permainan bola voli on Mar 10, 2015

KUMPULAN SKRIPSI BAHASA INGGRIS AN ANALYSIS OF PASSIVE VOICE FOUND IN THE INSIDE SUMATRA MAGAZINE

AN ANALYSIS OF PASSIVE VOICE FOUND IN THE INSIDE SUMATRA MAGAZINECHAPTER IINTRODUCTION1.1 The Background of StudyLanguage is a means of communication. Communication can only take place successfully if the means of communication is agreed upon by its...
by TIBO BLOG on Jul 10, 2014

KUMPULAN SKRIPSI BAHASA INGGRIS TERBARU THE MEANINGS OF GOLDFISH IN WEDDING CEREMONY

THE MEANINGS OF GOLDFISH IN WEDDING CEREMONY OF TOBA BATAK SOCIETY                                                    &n...
by TIBO BLOG on Jul 9, 2014

DOWNLOAD SKRIPSI BAHASA INGGRIS TENTANG GRAMMAR, TENSES, NOVEL

                                         &nbs...
by TIBO BLOG on Jul 6, 2014

KIDUNG PEPILING

pangembaning nala pangruwating jiwa pangambaraning rasa mobah mosik tanpa wilangan mideri pangangen angen ing ngakasa hanjejangkah nuruti polah kang sinebat solah hamegeng raga datan nuruti nepsu kang sinebat lelaku panggraitaning pikir datan ngun...
by GEGURITAN on Oct 6, 2013

Kidung Pungkasan

Gumanduling kartika wanciMratandani wisiking atiRahina gumanti ratriObah mosiking kahanan ginaris pesthiKutu-kutu walangatoga sesautanAsung pisungsum swara kekidunganPariwara sedya kapungkasanSanadyan ringkih ing kakiatanRon mawur hanjrahing bantalaS...
by GEGURITAN on Mar 25, 2013

Njejer Wewayangan

tumekeng titi wancisira lunggweng dampar suciurut jumejer dadi wewayanganing atipandeliking lintang kasaput pedhut ing wanci ratrisangsaya nambahi kemelut brantaning dirisumigar sigar rasaning ragagumletak tanpa dayapasrahing jiwasumengkut sujudmanem...
by GEGURITAN on Feb 8, 2013

Panandang Branta

ron garing sapinggiring tebingkasapu lembuting angintibo ngliyang tumuju ilining tirta weningtan prabeda kahanan batin ngalur nganyut anyut kahanan kang sarwa ningwilanganing ukara kaya wus tanpa kinirabebasan datan sinuntak wus lumeber ing dadanangi...
by GEGURITAN on Dec 29, 2012

Widodarining Ngalam Ndunya

apa kang ndak lakonikanggo nyilem ing sak jeroning samudrakaya wus pupus tanpa dayatetangising ati tan kendatngaruara ing sak jeroning toyabebasan kathahing waspa kang tumibatan katon amarga arusing kahanan kang anajembaring lelabuhan kang wus ndak t...
by GEGURITAN on Dec 21, 2012

Sliramu Matiku

sumilir angin wengi nggowo pawarta saka seberangseberang kali kang wus katut ilining banjir mbanjiri angen-angen kang saya petengpetenging ati kumlebat cahya ingakasa nggawa pepadangpepadanging ati sanadyan sauntaraantarane rasa tresna kalawan rasa k...
by GEGURITAN on Dec 4, 2012

Sliramu

lembaran lembaran dlancang putih ikiminangka paseksen anggonku pengen nyuntakke rasa atirasa marang sliramu kang kapendem aran tresna sejatisejating tesna kang ginawa mati sliramu widodarining jiwangambar arum puspaning nalasebo ngratoni damparing su...
by GEGURITAN on Nov 27, 2012

Mega Jenar Sanginggiling Redi

ron gugur hanjrahing bumikatiyubing samirana kang ngasta pawartimosiking ngalam gilir gumantisiang tumapak wanci ratriantaraning rahina kalawan wengikaelokaning jagad den ulatisamar-samar semburating mega jenar ing sanginggiling redisamar-samar kekid...
by GEGURITAN on Nov 25, 2012

Aruming Wewayangan

semburat cahya megagilir gumantining ratri kalawan rahinasinareng sumiliring maruta mandanganyut-anyut tuwuh wewayangan kang gumanduling nalaganda aruming wewangenmukang teko tan kasangka-sangka nanceping atikungudal wewayangan kang wus kapendem jero...
by GEGURITAN on Nov 17, 2012

Wanita Mulya

wilanganing pangucap den kidung sinampurnasambung sinambung ukara kalawan ukaramaujud rasa kang aran tresnagetering rasa tan kinirakurang ing bebasan tan kagambarake dening pangrasapanjenengan kang aran wanita mulyasampurna cinipta elok ing kaendahan...
by GEGURITAN on Nov 14, 2012

Pepeling Wulan Suro

semburating sunar cahya ing ngakasacumloroting kartika mawarna warnamratandani gilir gumantining wilangan mangsasinareng gegayuhan lelampahaning kawulapangenget-enget den enget kalawan waspadaminangka sangune lelampahan kang bakal lumaksanaden wirid...
by GEGURITAN on Nov 11, 2012

Langit Mendung

langit mendung gumandul nganyut tan ginayuhnunggu tetesing udan sinareng tetesing luhtuwuh amarga dukitaning ruhsesambatan ing palungguhdatan nyipta swasana pakewuhnyuntakke panandang kang rinengkuh rinoncening ukara minangka sulihing rasarasa tresna...
by GEGURITAN on Nov 4, 2012

Pepujaning Ati

reroncening tulisan minangka sulih jeriting nalakang bakal tinulis kaya tan kena tak bendung manehukara lan tetembungan endahing pangucaplir kadya seratane para pujangga kang nandang asmaraananging....angel anggonku nyuntake ana ing lembaran ikikangg...
by GEGURITAN on Oct 31, 2012

Sliramu

reroncening tulisan minangka sulih jeriting nalakang bakal tinulis kaya tan kena tak bendung manehukara lan tetembungan endahing pangucaplir kadya seratane para pujangga kang nandang asmaraananging....angel anggonku nyuntake ana ing lembaran ikikangg...
by GEGURITAN on Oct 31, 2012

Kidung Rinonce

Jumangkahing hajejangkah maujudake panjangkaPanjangka linambaran niat kang sampornaSasampurnaning urip iyo kang nguripiHangenguripi raga kalawan jiwaJiwanira tan kantun jiwaning sapadha-padha Pada wilangan ukara kang awujud tembungTetembungan sinorow...
by GEGURITAN on Oct 28, 2012

Lintanging Antariksa

Sesandanganing rasa kang kagawa swasanaNglambrang lan nganyut-anyut nalaWindu wilangan wektu kumpilaning yuswaDatan selak ngugemi opo kang dadi panjangkaSumunar sunar cahya ing antariksaSanadyan kelip lintang minangka pratandaEwoning pituduh lan marg...
by GEGURITAN on Oct 28, 2012


Trending Topics

Close