Follow

HANYALAH SEBUAH KARYA BIASA YANG HADIR DALAM PIKIRAN DAN AKAN MENJADI SEBUAH KARYA MAHA KETIKA DIPERSEMBAHKAN UNTUK SESEORANG YANG HADIR DALAM KEHIDUPAN UNTUK BIDADARI YANG TAK INGIN MENGAKUI KEBIDADARIANNYA

Owner: aza234

Listed in: Arts

Language: Indonesian

Tags: geguritan, puisi jawa, jawa, bahasa jawa, kidung

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
1,712
Total Page Views:
3,502
Total Hits Out:
73
Traffic Chart

Latest Blog Posts for GEGURITAN

 • Lung Pupusing Wuyung
  on Dec 10, 2015
  Thukuling lung gadhung kasaput mendungIng siti garing pinggiring gunungMinangka gambaraning tembungAdem ayeming nala kang nandang wuyungMupus siniram jawah wanci enjangIjowarnanira pratanda ageng gregeting gesangWohing branta mring widodarining weway...
 • Cahya Netra
  on Dec 9, 2015
  Endah edining wewayanganEloking kelipan netraKang ndak sawang rikala semanaRinasa ngublak-ublak samudraning brantaBebasan njugrug-ngurug redining tresnaCahyaning netraniraLir lintang pambiwara mangsaKang paring sasmitaning nalaSasmita bukaning katres...
 • Lelabuhan Suci
  on May 24, 2014
  ngalur elur ilining tirtatiba katempuh ing selapanandang tirta tumuju ing samudrasatemah kahanan dukitaden lampahi lan tinampa kanti ngagungke panarimamargining tirta tumuju ing samudrakaya wus ginaris ing pesthilelampahaning gesang tumapak ing margi...
 • Ridha
  on May 23, 2014
  Jumangkahing sukulumaku ngliyang tanpa lakutan ana kiblat kang tinujumidering bantala tan ana sangubebasan rembesing toya ing warihlelampahan kahanan perihtibeng jurang lampah tebihsamodra tujuaning panggalihsun upadi sun usadadatan ewuh datan suwala...
 • Pepeling Eyang Alam Sungsang
  on Dec 25, 2013
  sun caritakna sun wedharna kang aran lungguhdatan ngagem pupuh gambuh kalawan megatruhnamung ukara lan pada kang sungsang ewuhlelampahaning gesang kang sarwa kurangdatan ngurangi raos syukur marang Sang Hyangiku kang aran mulyaning Hyanglabuh labet l...
 • Branta Ing Alam Maya
  on Nov 17, 2013
  rintik-rintik swaraning tirta kang tumiba bantalanambahi reseping jiwa hanglelena nglenggana nggambar wewayanganira kang datan uwal saka netratirta kang jejogedan tumiba saka akasahangajak lelamunan sangsaya ndadratan kuat nandang brantaning nal...
 • KIDUNG PEPILINGpangembaning nala pangruwating jiwa pangambaraning rasa mobah mosik tanpa wilangan mideri pangangen angen ing ngakasa hanjejangkah nuruti polah kang sinebat solah hamegeng raga datan nuruti nepsu kang sinebat lelaku panggraitaning pikir datan ngun...
 • Kidung PungkasanGumanduling kartika wanciMratandani wisiking atiRahina gumanti ratriObah mosiking kahanan ginaris pesthiKutu-kutu walangatoga sesautanAsung pisungsum swara kekidunganPariwara sedya kapungkasanSanadyan ringkih ing kakiatanRon mawur hanjrahing bantalaS...
 • Njejer Wewayangantumekeng titi wancisira lunggweng dampar suciurut jumejer dadi wewayanganing atipandeliking lintang kasaput pedhut ing wanci ratrisangsaya nambahi kemelut brantaning dirisumigar sigar rasaning ragagumletak tanpa dayapasrahing jiwasumengkut sujudmanem...
 • Panandang Brantaron garing sapinggiring tebingkasapu lembuting angintibo ngliyang tumuju ilining tirta weningtan prabeda kahanan batin ngalur nganyut anyut kahanan kang sarwa ningwilanganing ukara kaya wus tanpa kinirabebasan datan sinuntak wus lumeber ing dadanangi...
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close