எப்படி? BlogsFollow

கடவுளின் ‘இருப்பு’ பற்றிய அழுத்தமாக.. விரிவாக ஆராயும் வலைப்பதிவு.

Owner: paramasivam

Listed in: Philosophy

Other Tags: பிரபஞ்சம், எல்லை, கடவுள், ஏன்?Trending Topics

Close