பிரபஞ்சம் BlogsFollow

கடவுளின் ‘இருப்பு’ பற்றிய அழுத்தமாக.. விரிவாக ஆராயும் வலைப்பதிவு.

Owner: paramasivam

Listed in: Philosophy

Other Tags: எல்லை, கடவுள், ஏன்?, எப்படி?Trending Topics

Close